Försäkring

Försäkringar

1.1 Grundförsäkring

RF:s Grundförsäkring (länk) är upprättad genom avtal mellan Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Folksam. Den ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer och betalas av RF. Grundförsäkringen innehåller Ansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Patientförsäkring, Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer samt Krisförsäkring för ledare och funktionärer.

Olycksfallsförsäkringen omfattar inte fäktare utan endast ledare och funktionärer (behöver inte vara medlem). Försäkringen ersätter olycksfallsskador som inträffar då de försäkrade utför uppdrag för förbundets räkning, i Sverige och utlandet, samt resor till och från sådana uppdrag. Försäkringen ersätter nästan alla kostnader för olycksfallet.

1.2 Idrottsförsäkring

SvFF:s Idrottsförsäkring (länk) omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska fäktförbundet. Även deltagare i ”prova-på-fä ktning” arrangerat av någon av föreningarna inom SvFF omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av förening ansluten till SvFF. Försäkringen är dock inte heltäckande. Invaliditets- och dödsfallsersättningen är låg och den ger bara s.k. ”akutersättning”, motsvarande högst 6 % av ett basbelopp. Denna ersättning räcker oftast inte långt, inte minst om skadan inträffar utomlands där du inte omfattas av offentlig vård.

1.3 Krisförsäkring

Svenska fäktförbundets Krisförsäkring omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska fäktförbundet. Även deltagare i ”prova-på-fäktning” arrangerat av någon av föreningarna inom SvFF omfattas av försäkringen. Försäkringen täcker högst 10 behandlingstillfällen.

1.4 Utlandsförsäkring

Svenska fäktförbundets Utlandsförsäkring omfattar aktiva fäktare och ledare som representerar Svenska fäktförbundet. Försäkringen ger ett bra skydd vid olycksfall och akut sjukdom som inträffar vid utlandsresor. För att omfattas av försäkringen krävs att personen i fråga uttagits av SvFF att representera Sverige. Om den tävlande inte är anmäld till en utlandstävling genom SvFF är det därför ett krav att vederbörande meddelar sitt deltagande till kansliet.
Försäkringen gäller inte vid läger utomlands, om det inte arrangeras av Svenska fäktförbundet.

Läs mer på SvFF:s  hemsida: fencing.se.